കേരള തിരുവനന്തപുരക്കാരൻ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നു.

views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *